Web Cast

הדמיית פעילות -

Illustration of Mechanism of Action - MoA


Medicines' illustration - Mode of Action

לצורך הבנת מנגוני הפעילות של מעכות מורכבות, כדוגמת תרופות או מיכשור רפואי מתקדם, נדרשלהמחיש את שיטת הפעולה / הפעילות באופן ברור ושובה לב.

כאשר מדובר במתן הסבר לאנשי מקצוע עסוקים עם זמן מינימלי, שדורשים רמה גבוה של הסבר מדעי מחד והסבר נעים לעין ומושך מאידך, יש ליצור המחשה ברמה גבוהה ביותר של העברת הנתונים המדעיים תוך כדי הצגתה מעניינת, זורמת ואטרקטיבית מבחינה ויזואלית ותוכנית.

בד בבד על החומרים המועברים לשמור על המראה והזהות התאגידית של החברה המפתחת ולהיות תואמים לאתר / חומרי הלימוד הנוספים של המזמין.

בדיוק לשם כך התמחנו וייצרנו בשנים האחרונות איורים והמחשות למנגנוני פעילות של תרופות למגוון רחב של חברות.

ההמחשות יכולות לעמוד כהסבר בפני עצמו או להיות משולבות בהסבר מקיף יותר כחלק מהרצאה או מקורס שלם


Click here to see part of our work
Home   |   About    |    Webcast    |    iStudy - e-learning    |    Medical Internet Sites   |   Medicines' MoA   |   Samples   |   Contact us